Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU

 1. Administrator danych oraz definicje
  1. Administratorem danych osobowych Gości/Użytkowników Serwisu jest: TV MEDIA MAGDALENA GUMIŃSKA, +48506980022, 7431584305,
  2. Z Administratorem danych można kontaktować się:
   1. pod adresem korespondencyjnym: Ul. Dąbrowszczaków 28 lok. 202, 10-540, Olsztyn
   2. pod adresem poczty elektronicznej: villagarden.apart@gmail.com
  3. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony prezentujące Ofertę i umożliwiające zawarcie umowy najmu noclegu lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies;
  4. Usługodawca – Magdalena Gumińska, TV MEDIA MAGDALENA GUMIŃSKA, 7431584305, Ul. Dąbrowszczaków 28 lok. 202, 10-540, Olsztyn;
  5. Oferta – miejsce noclegowe oferowane przez Usługodawcę w celu zawarcia umowy najmu miejsca noclegowego za pośrednictwem Serwisu.
  6. Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, zawierająca z Usługodawcą umowę najmu noclegu;
  7. Serwis – prezentacja Oferty Usługodawcy w Internecie, umożliwiająca zawarcie Umowy najmu noclegu on-line;
  8. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Usługodawcy wysyłane do Gościa/Użytkownika drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Gościa/Użytkownika.
  9. Konto – zbiór danych przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczący danego Gościa/Użytkownika oraz składanych przez niego rezerwacji i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Gość/Użytkownik Serwisu może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
  10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
  1. W celu realizacji Umowy najmu noclegu na odległość Usługodawca przetwarza:
   1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
   2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Gość/Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
   3. dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie rezerwacyjnym wymaga Administrator.
  2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Gości/Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
  3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Gościa/Użytkownika z Serwisu.
  4. Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 3. Działania marketingowe administratoraNa stronie Serwisu Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Gości/Użytkowników, Goście/Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Serwisu.
 4. Odbiorcy danych UżytkownikówAdministrator danych ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.
 5. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecichDane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
   1. dostępu (art. 15 RODO) – uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO) – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
   3. do sprostowania (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
   4. do usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
   5. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
    1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
    3. Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
   6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
   7. do sprzeciwu (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
   8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
  2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 7. Prezes Urzędu Ochrony Danych OsobowychOsoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
  3. infolinia: 606-950-0000.
 8. Inspektor Ochrony DanychW każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale I punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
 9. Zmiany Polityki PrywatnościPolityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Gościom/Użytkownikom.
 10. Cookies
  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Gościach, Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
   3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Gościa/Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Serwis korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Gościa/Użytkownika Serwisu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Serwis ze wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zgadzam się, chcę przejść do strony” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Serwis albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
  4. Zgoda, o której mowa w poprzednim punkcie, może obejmować wyłącznie wybrane pliki cookies. W takim przypadku Gość/Użytkownik Serwisu powinien skorzystać z opcji: „Ustawienia plików cookies”, dostępnej w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy. Jednocześnie Administrator danych zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Gościa/Użytkownika Serwisu może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  5. Jeżeli Gość/Użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na korzystanie przez Serwis z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Serwisu).
  6. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
  7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
  8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Gościa/Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Gościa/Użytkownika.
  9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Gość/Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymania sesji Gościa/Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Gość/Użytkownik Serwisu nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
   3. określania profilu Gościa/Użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  10. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Gościa/Użytkownika. Goście/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
  11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
  12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Gościa/Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Serwisem reklamodawców oraz partnerów Serwisu.
  13. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Gość/Użytkownik korzysta ze Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Gościa/Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  14. Zalecamy przeczytanie Gościowi/Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  15. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Gość/ Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  16. W zakresie informacji o preferencjach Gościach/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Gość/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
  17. Na stronie Serwisu są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Gość/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.:
   1. Facebook
   2. Google
  18. W celu poprawnej realizacji Umowy najmu noclegu na odległość Administrator może udostępniać dane Gości/Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Serwisie dostępne są https://www.idobooking.com/pl/integracja-z-innymi-systemami/systemy-platnosci-zintegrowane-z-idobooking/.
 11. Newsletter
  1. Gość/Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Gość/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
  2. Gość/Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 12. Konto
  1. Gość/Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie ani dostarczać do Usługodawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
  2. Gość/Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
  3. W ramach rejestracji Go/Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, adres e-mail oraz wybiera hasło. Gość/Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego/nią w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Gość/Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  4. W chwili nadania dostępu do Konta pomiędzy Usługodawcą, a Gościem/Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
  5. Rejestracja Konta na jednej ze stron Serwisu oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Serwis.
  6. Gość/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale I punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
  7. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Serwisu na osobę trzecią, naruszenia przez Gościa/Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Gościa/Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Usługodawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Usługodawcy.